Informace

android-chrome-144x144

Co s sebou do školky:

Dětičky potřebují do školky především skvělou náladu, úsměv na tváři a chuť zapojit se do kolektivu dalších kamarádů.

  • Pohodlné oblečení (triko, tepláky, bačkory, pyžamo, oblečení na ven dle počasí, náhradní oblečení)
  • Kartáček na zoubky
  • Pokud mají děti pleny, dejte jim dostatečné množství plen a ubrousků
  • Veškeré oblečení je nutné v pátek odnést a vyprat
  • Výtvarné potřeby zajišťuje školka
  • Léky, pokud dítě nějaké bere
  • Kopii průkazu zdravotní pojišťovny

Všechno oblečení, které dáte dítěti s sebou do školky vybavte cedulkou s jeho jménem.

PROVOZNÍ ŘÁD MINIŠKOLKY BERÁNEK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 2 do 6 let. Zápis dětí do MŠ probíhá celoročně dle kapacity školky.

BEZPEČNOST DÍTĚTE
Učitelky dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Učitelky zodpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonnému zástupci dítěte nebo pověřeným zástupcům předají. Pokud se zákonný zástupce dítěte nechá zastupovat, sdělí tuto informaci učitelce, která si od něj dítě přebírá. Během vzdělávání jsou děti seznámeny s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví (problematika dětských úrazů a první pomoci, dopravní výchova, prevence sociálně patologických jevů apod.) a jsou povinny dodržovat pokyny zaměstnanců školky.

POVINNOSTI ZÁKONÝCH ZÁSTUPCŮ
Při příchodu do MŠ osobně předat zdravé dítě (bez teplot, rýmy a kašle) učitelce, která má právo v zájmu ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci – nahlásit výskyt jakékoliv infekční nemoci v rodině, po vyléčení infekčního onemocnění lze dítě přijmout do MŠ pouze s potvrzením od lékaře, že dítě může do kolektivu. Dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi a zákonnými zástupci ostatních dětí.

Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školky.

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
N
a informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte – na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života – konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou MŠ

ZPŮSOB PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVY
 Platba za školné a stravné probíhá v hotovosti a nebo převedením na bankovní účet uvedený na stránkách školky. Platba školného a stravného se hradí každý měsíc a je splatná nejpozději do 25 dne předešlého měsíce. Výše školného odpovídá zvolené docházce v přihlášce dítěte
Obědy jsou hrazeny zvlášť a jejich cena není zahrnuta v ceně školného